World Cube Association

Soutěžní pravidla

Verze: 2006 konečná, 13. leden, 2006; překlad: 2006 předběžná, 6. červen, 2006.

Poznámka: Aby byla pravidla snáze čitelná, není při popisu úmyslně rozlišován mužský či ženský rod a pravidla jsou stejná pro muže i ženy.

Článek 1: Pořadatelé

1a)
Každá soutěžní kategorie v rámci soutěže musí mít nezávislé rozhodčí, zapisovatele a osoby míchající hlavolamy.
1b)
Ke každé kategorii musí být přiřazen hlavní rozhodčí, který je odpovědný za respektování pravidel a rozhodování v případě nejasností.
1c)
Rozhodčí se musí řídit určenými postupy. V případě že nejsou dodrženy ze strany soutěžícího nebo ve speciálních případech (defekty hlavolamů, neúplné složení, poruchy vybavení), o výsledku rozhoduje s ohledem na pravidla hlavní rozhodčí.
1d)
Hlavní rozhodčí pro danou kategorii musí být nezavislý a nemůže v této kategorii současně i soutěžit.
1e)
Míchající osoby a rozhodčí mohou současně i soutěžit v dané kategorii. Pokud ovšem soutěží ve stejném kole, ve kterém i míchají nebo posuzují, musí soutěžit před všemi ostatními soutěžícími a míchání a posuzování u nich musí provádět osoby, které v daném kole nesoutěží.
1f)
Hlavní rozhodčí může rozhodnout o zahájení kol později, než je naplánováno. Zahájení dříve než je naplánováno může být provedeno pouze po jasném obeznámení všech soutěžících.
1g)
Hlavní rozhodčí může soutěžícímu povolit další, případně kvalifikační, pokus kvůli vyrušení či přerušení ze strany další osoby / osob či zařízení jako výpadek elektřiny, požární hlásič, apod.
1h)
Delegát WCA účastnící se oficiálních soutěží může být pořadatelem, soutěžícím nebo obojím s ohledem na ostatní pravidla.

Článek 2: Soutěžící

2a)
Kdokoli se může zúčastnit soutěže jako soutězící, pokud:
2b)
Soutěžící mladší 18ti let musí mít svolení svých rodičů či opatrovníků.
2c)
Registrující se účastníci musí poskytnout pro úspěšnou registraci všechny požadované údaje.
2d)
Všechny osobní informace získané v rámci registrace mohou být použity pouze v rámci soutěže a mohou být poskytnuty dalším organizacím / osobám jen se souhlasem soutěžícího.
2e)
Soutěžící musí být schopen při registraci předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, apod.).
2f)
Během soutěže se soutěžící musí řídit soutěžními pravidly a brát ohledy na ostatní soutěžící.
2g)
Soutěžící se nesmí chovat hlučně na místech vyhrazených pro soutěž. Mluvení je povoleno, pokud je hlasitost udržována na rozumné úrovni a hovor veden mimo právě soutěžící.
2h)
Soutěžící musí být plně oblečen. Na sobě může mít kalhoty, jeansy, kraťasy, sukni, boty, tričko nebo košili. Čepice nebo klobouk jsou povoleny. Oblečení by nemělo ukazovat vulgární text nebo nevhodná vyobrazení.
2i)
Během soutěžního pokusu nemohou soutěžící používat zvuková či jiná elektrická a elektronická zařízení (jako walkmany, diktafony nebo dodatečné osvětlení).
2j)
Soutěžící může být diskvalifikován hlavním rozhodčím z následujících důvodů:
2j1)
Soutěžící se nezaregistruje v čase řádné registrace;
2j2)
soutěžící nepřijde včas na soutěž;
2j3)
soutěžící nepřijde včas na kolo dané soutěžní kategorie;
2j4)
soutěžící je podezřelý z podvádění či klamání rozhodčího během soutěže;
2j5)
soutěžící během soutěže nedodržuje pravidla, nerespektuje osobní prostor ostatních, chová se nezákonně nebo nezdvořile, nebo poškozuje místní vybavení či osobní majetek;
2j6)
soutěžící během soutěže narušuje pořádek nebo nadměrně ruší ostatní;
2j7)
soutěžící se odmítá během soutěže řídit pravidly WCA.
2k)
Hlavní rozhodčí posoudí a určí důvody pro diskvalifikaci dle vlastního uvážení po obeznámení soutěžícího s těmito důvody.
2l)
Diskvalifikace nabývá platnosti ihned nebo po varování vzhledem k druhu přestupku.
2m)
Soutěžící nemá nárok na náhradu jeho výdajů souvisejících s jeho účastí na soutěži z důvodu jeho diskvalifikace.
2n)
Soutěžící mohou vznést námitky ústně hlavnímu rozhodčímu.
2o)
Vznesení námitek je možné v rámci soutěže během 30ti minut od dané události do zahájení dalšího kola.
2p)
Námitky musí být vyřešeny hlavním rozhodčím před začátkem dalšího kola.
2q)
Námitky jsou povoleny pouze v rozsahu, který stanovuje hlavní rozhodčí na základě svého uvážení. Námitky k pravidlům WCA nejsou povoleny.
2r)
Neakceptování konečného rozhodnutí soutěžícím může vést k jeho diskvalifikaci.

Článek 3: Hlavolamy

3a)
Soutěžící si musí zajistit vlastní hlavolamy, které budou používat. Soutěžící si mohou hlavolamy půjčit od ostatních, pokud všichni soutěžící budou připraveni soutěžit ve chvíli, když jsou zavoláni.
3b)
Hlavolamy musí být v dostatečně provozuschopném stavu, aby bylo možné normální míchání.
3c)
Soutěžící mohou použít pro stěny kostky libovolných šest různých barev, pokud je na každé stěně ve složeném stavu právě jedna barva. Pro ostatní hlavolamy mohou soutěžící použít libovolnou obecně dostupnou variantu, pokud má identické stavy, tahy a řešení jako originální hlavolam.
3d)
Barvy hlavolamů musí být jednolité, stejné v rámci jedné barvy a jasně odlišitelné od ostatních barev.
3e)
Hlavolamy mohou mít buď barevné nálepky nebo barevné pevné plátky.
3f)
Barevné plátky nemohou být silnější než standardní použité pro Rubikovu herní kostku nebo Rubikovu DeLuxe kostku. Pro nekostkové hlavolamy pak ne silnější než u běžně dostupných verzí.
3g)
Hlavolamy mohou být pro větší plynulost vnitřně ohlazeny sbroušením nebo promazány použitím maziva.
3h)
Nejsou dovolena žádná uspůsobení hlavolamů, která upravují základní koncepty hlavolamů. Takovými případy jsou například: Jsou možné nové tahy, normální tahy jsou nemožné, je vidět více barev / dílů, tahy jsou prováděny automaticky, více složených stavů či jiné složené stavy.
3i)
Žádné úpravy hlavolamů, které způsobí špatné výsledky soutěžícího, nejsou důvodem pro přiznání dalších pokusů soutěžícímu.
3j)
Hlavolamy musí být čisté a nesmí obsahovat žádné změny povrchu, značky, poškození či jiné rozdíly pomáhající k rozlišení různých častí hlavolamů.
3k)
Hlavolamy musí být schváleny rozhodčím před tím, než soutěžící může soutěžit.

Článek 4: Míchání

4a)
Míchající osoba musí aplikovat míchající posloupnost.
4b)
Hlavolamy jsou míchány podle počítačově generované náhodné míchající posloupnosti.
4c)
Standardní metrika používaná pro míchaní a skládání je půlotočková metrika (Half Turn Metrics), kde libovolné otočení jednou stěnou je počítáno jako jeden tah a otočení vnitřní vrsvou jako tahy dva.
4d)
Kostky jsou obecně míchány s bílou (nebo nejsvětlejší) barvou nahoře a zelenou (nebo modrou nebo nejtmavší) barvou vepředu.
4e)
Pokud soutěžící chce zvolit jiné barvy, musí tak učinit již při registraci.
4f)
Různí soutěžící skládají stejně zamíchané hlavolamy během jednoho kola.
4g)
Na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího mohou být míchající posloupnosti pro daný pokus v předběžných kolech zvoleny náhodně ze seznamu posloupností, aby se zamezilo například podvádění na větších akcích.
4h)

Počet tahů je určen zvlášť pro každý hlavolam:

HlavolamPočet tahů pro míchání (HTM)Program
Rubikova kostka 2x2x225 tahůProgram
Rubikova kostka 3x3x325 tahůProgram
Rubikova kostka 4x4x440 tahůProgram
Rubikova kostka 5x5x560 tahůProgram
Rubik's Clock14 kroků
s náhodným otáčením horních a dolních kol
a náhodnou pozicí přepínačů na konci
Program
MegaMinx60 tahůProgram
Square-1 (Cube 21)40 tahůProgram
Ostatní hlavolamyDostupné na požádání.

Všechny programy na míchání laskavě poskytnuty Jaapem Scherphuisem.
Stáhnout všechny programy v zip souboru.

Článek 5: Mechanické závady hlavolamů

5a)
Závady hlavolamů jsou takové neúmyslné závady, které činí složení obtížné či nemožné (např. vypadnutí mechanické části hlavolamu, přetržení lanka / vlasce, odpadnutí šroubku / víčka / nálepky).
5b)
Pokud se objeví závada hlavolamu, soutěžící se může rozhodnout pro opravu na místě a pokračování nebo pro předčasné ukončení pokusu.
5b1)
Pokud soutěžící zvolí opravu hlavolamu, pak pouze on může opravu provést a to pouze s použitím dílků ze skládaného hlavolamu a žádného dalšího.
5b2)
Během opravy hlavolamu soutěžící nesmí úmyslně zjednodušit stav hlavolamu oproti stavu před závadou.
5b3)
Pokud po opravě během skládání soutěžící zjistí, že hlavolam není možno složit, pak může vyjmout, prohodit a znovu vložit nejvýše tři dílky tak, aby hlavolam šel znovu složit.
5b4)
Při skládání poslepu mohou být závady odstraněny pouze během skládání a to poslepu. Soutěžící může použít vnitřní značky na dílcích jen pro jejich správné natočení, aby uvedl hlavolam do složitelného stavu. Žádné jiné značky nejsou přípustné.
5b5)
Pokud po dokončení pokusu je stále nesložená nějaká část hlavolamu, která není podstatná pro jeho správnou funkci (například víčko středu kostky), nebo je nějaká část natočená na svém místě (například jeden střed kostky 5x5x5), ale hlavolam je jinak jednoznačně složen, je považován za složený v závislosti na rozhodnutí hlavního rozhodčího.
5c)
V soutěžních kolech formátu 'nejlepší pokus' ('best of') a 'střední průměr z pěti pokusů' ('average of 5') není možné při závadě dostat náhradní pokus.
5d)
V soutěžních kolech formátu 'průměr ze tří pokusů' ('mean of 3') je možné při závadě dostat náhradní pokus.
5d1)
Soutěžící může získat nejvýše jeden náhradní pokus během jednoho soutěžního kola.
5d2)
Aby mohl soutěžící ohlásit závadu, musí tak učinit do deseti vteřin od závady nebo do tří vteřin od dokončení opravy hlavolamu, vždy ale před zastavením časomíry.
5d3)
Rozhodčí se může rozhodnout pro neuznání pokusu nebo nepřiznání náhradního pokusu, pokud soutěžící podle jeho posouzení vyvolal závadu úmyslně.

Článek 6: Ceny a ocenění

6a)
Ceny a ocenění jsou soutěžícím předávány v souladu s ohlášením soutěže.
6b)
Soutěžící se musí účastnit závěrečného vyhlášení, aby mohl převzít případné ceny a ocenění.
6c)
Především vítězové cen a ocenění by měli být připraveni hovořit se zástupci tisku či jiných médií informujících o soutěži.

Článek 7: Prostředí

7a)
Soutěže mohou být pořádány v libovolném místě, uvnitř i venku, na pódiu nebo na podlaze.
7b)
Přihlížející se musí nacházet alespoň jeden a půl metru od místa, kde se soutěží.
7c)
Osvětlení místa soutěže by mělo být vyhovující, přednostně s bílým světlem tak, aby umožnilo soutěžícím snadné rozpoznávání barev na hlavolamu.
7d)
Teplota v místě soutěže by měla být nejlépe mezi 21 až 25 stupni Celsia.
7e)
V místě soutěže se nesmí kouřit a pokud možno co nejnižší hladinu hluku.
7f)
Časovací zařízení je položeno přímo (bez dalších předmětů pod časovačem) na stole či lavici, které vyhovují skládání vestoje. Při skládání nohama je časovač umístěn přímo na zemi.
7g)
Soutěžící skládají vestoje. Skládání vsedě je povoleno, ale poloha časovače v tomto případě nemusí být příliš pohodlná.

Článek 8: Soutěže

8a)
Pokyny pro to, aby soutěž byla uznána oficialní WCA soutěží:
8a1)
Představenstvo WCA musí soutěž odsouhlasit.
8a2)
Pravidla WCA musí být dodržována v plném rozsahu.
8a3)
Soutěže se musí účastnit vyslanec WCA (určený představenstvem WCA).
8a4)
Vyslanec WCA musí sledovat dodržování pravidel v plném rozsahu a být k dispozici pořadatelům při rozhodování pokud je potřeba.
8a5)
Vyslanci WCA musí zaslat zprávu o soutěži představenstvu WCA do týdne po skončení soutěže.
8a6)
Soutěž musí být jasně ohlášena.
8a7)
Soutěž musí mít alespoň deset účastníků.
8a8)
Soutěž musí být přístupná veřejnosti.
8a9)
Soutěž musí mít přihlížející mimo přímé účastníky.
8a10)
Časovací zařízení "StackMat" musí být použito pro měření času.
8a11)
Vyslanci WCA musí odsouhlasit všechny kategorie soutěže a jejich formáty před začátkem soutěže.
8b)
Otevřená soutěž musí být přístupná pro všechny.
8c)
Uzavřená soutěž může být přístupná pro:
Jiná rozlišení nejsou povolena pro označení soutěže jako uzavřené.
8d)
Pokusy v jednotlivých kolech soutěže mohou mít stanoveny časová omezení, aby se zajistilo dodržení časového rozvrhu soutěže.
8e)
Pokud soutěžící překročí časový limit pokusu, potom může (dle posouzení hlavního rozhodčího) být tento pokus rozhodčím zastaven a diskvalifikován. Hlavní rozhodčí rozhodne o tom, zda soutěžící smí pokračovat v daném kole, např. pokud byl čas překročen pro závadu hlavolamu.

Článek 9: Kategorie

9a)
Soutěžní kategorie musí mít jeden z následujících formátů:
'Nejlepší pokus' ('Best of')
Soutěžící mají k dispozici omezené množství pokusů, přičemž se počítá ten nejlepší z nich. Například 'nejlepší ze tří pokusů' ('Best of 3'). Časový limit může být stanoven společně pro více pokusů, například: 30 minut pro 'nejlepší z jednoho pokusu' ('Best of 1') nebo 'nejlepší ze dvou pokusů' ('Best of 2').
'Střední průměr z pěti pokusů' ('Average of 5')
Soutěžící mají k dispozici pět pokusů. Z těchto pěti pokusů je nejlepší a nejhorší výsledek škrtnut a konečný výsledek je spočítán jako aritmetický průměr ze zbylých tří pokusů.
'Průměr ze tří pokusů' ('Mean of 3')
Soutěžící mají k dispozici tři pokusy a konečný výsledek je spočítán jako aritmetický průměr z těchto tří pokusů.
9b)
Formát 'nejlepší pokus' je povolen pro všechny soutěžní kategorie a kola.
9c)
Doporučované formáty pro závěrečná kola jsou:
Střední průměr z pěti pokusů (Average of 5)
Rubikova kostka 2x2x2, Rubikova kostka 3x3x3, Rubikova kostka 3x3x3 bez předběžného prohlížení, Rubikova kostka 4x4x4, Rubikova kostka 5x5x5, Rubikova kostka 3x3x3 jednou rukou, Rubik's Magic (tři Rubikovy kruhy), Rubik's Master Magic (pět Rubikových kruhů), Pyraminx
Průměr ze tří pokusů (Mean of 3)
Rubik's Clock (Rubikovy hodiny), Square-1 (Cube 21), Megaminx
Nejlepší pokus (Best of)
Rubikova kostka 3x3x3 poslepu, Rubikova kostka 4x4x4 poslepu, Rubikova kostka 5x5x5 poslepu, Rubikova kostka 3x3x3 nejmenším počtem tahů, Rubikova kostka 3x3x3 nohama
9d)
Pro ostatní soutěžní kategorie je formát volen pořadateli soutěže. Kde je to možné, seznam doporučených formátů může sloužit jako vodítko.
9e)
WCA vede tabulky světových výkonů pro jednotlivé pokusy a výsledky dle doporučovaných formátů tam, kde je to možné.
9f)
Výsledky oficiálních WCA soutěží jsou zařazeny do tabulek výkonů vedených WCA, pokud byla WCA pravidla dodržena v plném rozsahu.
9g)
Soutěžní kategorie může být pořádána jen jednou v rámci jedné soutěže.
9h)
Pokud je soutěžní kategorie vyhlášena, pak se jí mohou zúčastnit všichni soutěžící registrovaní v rámci soutěže.
9i)
Všichni soutěžící se musí zúčastnit stejného kola v jednom souvislém časovém úseku.

Článek 10: Složený stav

10a)
Každý soutěžící se musí před soutěží seznámit se složeným stavem hlavolamu pro každou soutěžní kategorii.
10b)
Posuzován je pouze stav položeného hlavolamu po zastavení časovače.
10c)
Na konci pokusu mohou být hlavolamy na podložce v libovolném natočení.
10d)
Všechny části hlavolamu musí být spojeny s hlavolamem v požadovaných pozicích. Viz. také článek 5 - mechanické závady hlavolamů.
10e)
Kostky (a podobné hlavolamy) jsou složeny, pokud všechny stěny obsahují právě jednu barvu.
Pokud jedna nebo více paralelních vrstev vyžadují pootočení, aby se docílilo složeného stavu, pak:
10e1)
Pokud všechny vrstvy splňují pravidlo 10f, pak je kostka považována za složenou bez jakéhokoli postihu.
10e2)
Pokud jedna nebo více sousedních vrstev nesplňuje pravidlo 10f, pak je kostka považována za složenou, ale k výsledku je připočítán postih dvou vteřin.
Ve všech ostatních případech je výsledek neplatný a diskvalifikován.
10f)

Vrstva kostky (nebo podobného hlavolamu) může být pootočena jedním z následujících způsobů. Vnitřní strana rohu nezarovnané vrstvy (vrstev) nesmí přesáhnout vnitřní stranu hrany přilehlých vrstev. Pro kostku 2x2x2 nasmí být vrstva otočena o více jak osminu plného otočení od složeného stavu.

Příklady krajních pootočení

Příklady bez postihu:

Složeno př. 1 Složeno př. 2 Složeno př. 3 Složeno př. 4

Příklad postihu:

Nesloženo - postih

10g)
Rubik's Magic (Rubikovy kruhy) a podobné hlavolamy musí ležet naplocho na podložce. Povolený zdvih kterékoli části je nejvýše dvakrát tloušťka destičky hlavolamu nad podložkou.
10h)
Ostatní hlavolamy jsou považovány za složené s ohledem na obecně přijímaný cíl hlavolamu a použití pravidel pro složený stav kostky, kde je to možné.

Článek A: Rychlostní skládání

Rychlostní soutěžní kategorie se řídí následujícím postupem:

Míchání

Soutěžící předá hlavolam rozhodčímu a vyčká ve vyhrazeném prostoru chvíle, kdy je vyzván k pokusu.

Hlavolam je zamíchán podle pravidel v článku 4.

Soutěžící nesmí spatřit hlavolam během míchání nebo před fází předběžného prohlížení.

Rozhodčí umístí hlavolam na podložku časovacího zařízení a přikryje ho rukou či nějakým předmětem.

Předběžné prohlížení

Každý soutěžící má čas patnáct vteřin (zaokrouhleno na nejbližší celou vteřinu), aby si zamíchaný hlavolam předběžně prohlédl.

Soutěžící může během prohlížení vzít hlavolam do rukou, ale nesmí s ním žádným jiným způsobem manipulovat. Pokud soutěžící s hlavolamem manipuluje nad rámec prohlížení, je pokus diskvalifikován.

Soutěžící může prohlížení ukončit kdykoli před uplynutím přidělených patnácti vteřin.

Pět vteřin před uplynutím patnáctivteřinové prohlídky ohlásí rozhodčí "five seconds" (pět vteřin). Po uplynutí patnácti vteřin prohlížení má soutěžící dvě vteřiny (odpočítá rozhodčí vduchu) na umístění hlavolamu na podložku. Pokud to nestihne, rozhodčí přidá k výslednému času dvě vteřiny jako postih. Pokud soutěžící neodloží hlavolam do pěti vteřin po po uplynutí patnáctivteřinové prohlídky (odpočítá rozhodčí vduchu), rozhodčí může pokus diskvalifikovat.

Zahájení skládání

Po předběžném prohlédnutí umístí soutěžící hlavolam na podložku v takové pozici, v jaké chce začít hlavolam posléze skládat. Rozhodčí hlavolam zcela přikryje rukou či nějakým předmětem. Rozhodčímu není v této fázi povoleno jakkoli s hlavolamem manipulovat.

U časovače StackMat 1. generace soutěžící umístí ruce dlaněmi dolů naplocho na podložku tak, aby se prsty dotýkaly senzorů. U časovače StackMat 2. generace soutěžící umístí ruce dlaněmi dolů na vyvýšené senzory tak, aby se senzorů dotýkaly prsty.

Soutěžící nesmí být ve fyzickém kontaktu s hlavolamem do chvíle, kdy zahájí pokus spuštěním časovače.

Rozhodčí potvrdí vymazání a připravení časovače.

Když si rozhodčí se soutěžícím v rozumné době vzájemně potvrdí, že je soutěžící připraven zahájit skládání, řekne rozhodčí "Ready?" (Připraven?). Po potvrzení soutěžícího rozhodčí po jedné vteřině odkryje hlavolam.

Soutěžící má po odkrytí hlavolamu tři vteřiny na zahájení skládání. Pokud soutěžící nezahájí skládání do tří vteřin (odpočítáno vduchu rozhodčím), může rozhodčí připočítat k výslednému času dvě vteřiny. Pokud soutěžící nezahájí pokus ani do sedmi vteřin po odkrytí hlavolamu, může rozhodčí po konzultaci s hlavním rozhodčím pokus diskvalifikovat.

Během skládání

Během skládání není soutěžícímu povolena komunikace s nikým kromě rozhodčího.

Během skládání není soutěžícímu dovolena žádná pomoc jiné osoby či věci.

Ukončení skládání

Soutěžící ukončuje pokus položením hlavolamu zpět na podložku časovače a jeho následným zastavením. Časovač musí být zastaven položením prstů na senzory, dlaně jsou rovné a směřují dolů, aniž by se soutěžící jakkoli dotýkal hlavolamu. Za správné zastavení časovače nese odpovědnost soutěžící.

Soutěžící se nesmí po zastavení časomíry dotýkat hlavolamu či vymazat naměřený čas dokud rozhodčí neověří složení hlavolamu a nezaznamená naměřený čas, jinak se vystavuje možnosti automatické diskvalifikace pokusu.

Rozhodčí prohlédne hlavolam a rozhodne, zda byl uspěšně složen. Soutěžící se může hlavolamu dotknout, až když rozhodčí hlavolam prohlédne.

Zaznamenání výsledku

Rozhodčí zaznamená výsledek na soutěžní listinu. Soutěžící je odpovědný za kontrolu výsledku na listině ihned poté, co byl rozhodčím zaznamenán.

Po posledním pokusu soutěžícího v daném kole rozhodčí předá listinu s výsledky osobě, která je zodpovědná za následné zpracování výsledků.

Článek B: Skládání poslepu

Viz. článek A.

Dodatečná ustanovení pro skládání poslepu:

Zahájení skládání

Časy pod deset minut jsou měřeny časovačem StackMat.

Pokud není jisté, že bude pokus dokončen do deseti minut, rozhodčí použije ke standardnímu časovači ještě stopky. V tomto případě je čas do deseti minut měřen na StackMatu a čas nad deset minut stopkami.

Pokud je předem zřejmé, že čas přesáhne deset minut, mohou být použity pouze stopky. V případě, že soutěžící přesto skončí v kratším čase než deset minut, je jako výsledný čas bráno deset minut.

Při použití stopek k měření celého pokusu rozhodčí umístí hlavolam na podložku (či stůl) a úplně jej zakryje rukou či nějakým předmětem. Rozhodčímu není povoleno v této fázi s hlavolamem nijak manipulovat. Soutěžící položí ruce na podložku dlaněmi dolů. Soutěžící se nesmí hlavolamu dotknout.

Rozhodčí potvrdí, že stopky jsou připraveny k použití.

Když si rozhodčí se soutěžícím v rozumné době vzájemně potvrdí, že je soutěžící připraven zahájit skládání, řekne rozhodčí "Ready?" (Připraven?). Po potvrzení soutěžícího rozhodčí po jedné vteřině odkryje hlavolam a ve stejný okamžik spustí i stopky.

Zapamatování

Soutěžící si zapamatuje stav hlavolamu. Může hlavolam uchopit a zvednout, ale nesmí provádět žádné tahy či jinak s hlavolamem manipulovat. Soutěžícímu není dovoleno si dělat poznámky.

Během skládání

Po zapamatování stavu hlavolamu si soutěžící nasadí na oči neprůhlednou pásku či brýle (připravené rozhodčím). Soutěžící může zahájit skládání poté, co rozhodčí zkontroluje řádné nasazení pásky či brýlí, což by mu nemělo trvat déle než jednu vteřinu.

Od zahájení do ukončení skládání se soutěžící na stav hlavolamu nesmí dívat.

Ukončení skládání

Při použití stopek soutěžící ukončuje pokus umístěním hlavolamu na podklad. Rozhodčí zastaví stopky, jestliže soutěžící není ve fyzickém kontaktu s hlavolamem a zároveň ústně potvrdil, že pokus dokončil. Rozhodčí soutěžícímu ústně potvrdí, že časomíra je zastavena.

Soutěžící si může po ukončení skládání sejmout pásku či brýle.

Článek C: Skládání jednou rukou

Viz. článek A.

Dodatečná ustanovení pro skládání jednou rukou:

Soutěžící může během prohlížení a skládání používat pouze jednu ruku.

Během skládání se hlavolamu nesmí dotknout žádná další část těla, stůl či jiný předmět. Jakmile se soutěžící dotkne rukou hlavolamu, nemůže se hlavolamu již dotknout druhou rukou.

Pokud soutěžící hlavolam během skládání neúmyslně upustí, může hlavolam zvednout. Pokračovat ve skládání může až tehdy, když už hlavolam není v kontaktu s podložkou.

Článek D: Skládání nohama

Viz. článek A.

Dodatečná ustanovení pro skládání nohama:

Časy pod deset minut jsou měřeny časovačem StackMat.

Pokud není jisté, že bude pokus dokončen do deseti minut, rozhodčí použije ke standardnímu časovači ještě stopky. V tomto případě je čas do deseti minut měřen na StackMatu a čas nad deset minut stopkami.

Pokud je předem zřejmé, že čas přesáhne deset minut, mohou být použity pouze stopky. V případě, že soutěžící přesto skončí v kratším čase než deset minut, je jako výsledný čas bráno deset minut.

Viz. také článek B.

Rozhodčí umístí hlavolam na podložku.

Během prohlížení i skládání může soutěžící použít pouze chodidla a prsty u nohou (naboso či se syntetickými / vlněnými / bavlněnými ponožkami) a podklad. Hlavolamu se nesmí dotknout žádná další část těla či jiný předmět.

Soutěžící může skládat vestoje či vsedě, na židli či na zemi.

Článek E: Skládání nejmenším počtem tahů

Viz. článek A.

Dodatečná ustanovení pro skládání nejmenším počtem tahů:

Rozhodčí předá míchající posloupnost všem soutěžícím. Rozhodčí následně spustí stopky a řekne "Go" (začněte).

Soutěžící mají na pokus o složení stavu určeného míchající posloupností nejmenším počtem tahů časový limit šedesáti minut. Na konci přidělených šedesáti minut musí mít soutěžící řešení pro rozhodčího čitelně zapsané v UDFBRL notaci.

Pro měření délky řešení se používá 'půlotočková' metrika (half turn metrics), kdy se otočení vnitřní vrstvy počítá jako dva tahy.

Nalezené řešení nesmí být nijak odvozeno z míchající posloupnosti. Soutěžící musí být schopen jasného vysvětlení, jak k řešení dospěl.

Soutěžícímu je dovoleno použít: papír a pero (obojí poskytnuto rozhodčím), tři kostky 3x3x3 (dodá soutěžící), 10 barevných nálepek (dodá soutěžící). Při použití jiných pomůcek je soutěžící diskvalifikován.

Článek F: Skládání Rubik's Clock

Viz. článek A.

Dodatečná ustanovení pro skládání Rubik's Clock:

Míchání

Po zamíchání rozhodčí umístí hlavolam nastojato na podložku časovače.

Předběžné prohlížení

Po předběžném prohlédnutí umístí soutěžící hlavolam nastojato na podložku časovače.

Článek G: Skládání Rubikovy kostky 3x3x3 bez předběžného prohlížení

Viz. článek A.

Dodatečná ustanovení pro skládání Rubikovy kostky bez předběžného prohlížení:

Míchání

Natočení celé kostky musí být zvoleno náhodně pro každý pokus.

Rozhodčí umístí hlavolam na podložku časomíry v určeném náhodném natočení a zcela zakryje určeným předmětem.

Předběžné prohlížení

Předběžné prohlížení se neprovádí.

Zahájení skládání

Soutěžící odstraní zakrývající objekt sám po spuštění časomíry.

Článek H: Skládaní Rubik's Magic (a podobných hlavolamů)

Viz. článek A.

Dodatečná ustanovení pro skládání Rubik's Magic (a podobných hlavolamů):

Míchání

Hlavolamy nejsou míchány. Rozhodčí před skládáním hlavolam nezakrývá.

Předběžné prohlížení

Předběžné prohlížení se neprovádí. Rozhodčí před skládáním hlavolam nezakrývá.

Začátek skládání

Hlavolam musí ležet na podkladu celou plochou a libovolnou stranou nahoru.